Garancija

Garantni rok počinje od datuma na fakturi. Dužina garantnog roka zavisi od vrste proizvoda. Na svakom proizvodu je naznačena dužina trajanja garantnog perioda. Garancija se daje isključivo na tehničku ispravnost uređaja, a ne na njegovu očekivanu funkcionalnost.

Coral computers d.o.o se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od distributera.

Nažalost,  shodno današnjem tehnološkom nivou nije moguće garantovati 100% ispravnost komponenata kako hardverskih tako i softverskih, te međusobnu kompatibilnost svih artikala iz naše ponude.

Da bi se ostvarilo pravo na garanciju neophodno je, pri predaji artikla na servis, uz neispravan artikal priložiti svu dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, NEOŠTEĆENU ambalažu, original garantni list i original ili kopiju fiskalnog računa kojim se potvrđuje kupovina. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane servisera kompanije Coral Computers d.o.o  ili ovlašćenih servisera proizvođača.

Zamena delova pre provere dokumentacije i navedenih nedostataka nije moguća, osim ukoliko u cenovniku ili garanciji nije drugačije naznačeno (npr. ukoliko je za određeni artikl naznačeno da se u slučaju reklamacije menja 1 za 1 u garantnom roku).

Proizvodi koji se šalju na servis poštom ili paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakovani u kartonsku ambalažu. Svi proizvodi koji su na ovaj način nama dostavljeni a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja kako ambalaže tako i samog proizvoda u toku transporta neće biti preuzeti od strane Coral Computers-a d.o.o već će biti vraćene pošiljaocu o njegovom trošku. Coral Computers d.o.o  ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambaže koji nastanu u toku transporta na ili sa adrese kupca.

TROŠKOVE NASTALE TRANSPORTOM PROIZVODA DO LOKACIJE NAŠEG SERVISA KAO I PONOVNO SLANJE POPRAVLJENOG ILI ZAMENJENOG ARTIKLA NA ADRESU KUPCA, SNOSI KUPAC.

GARANCIJA NE POKRIVA NEDOSTATKE, OŠTEĆENJA I KVAROVE NASTALE NEPRAVILNIM I NESTRUČNIM RUKOVANJEM PROIZVODOM.  U NEPRAVILNO RUKOVANJE SU UKLJUČENI I PROPUSTI POPUT SPAJANJA UREĐAJA NA IZVORE ENERGIJE KOJI NISU PROPISANI UPUTSTVOM ZA RUKOVANJEM KAO I KORIŠĆENJE UREĐAJA U NEPREDVIĐENIM USLOVIMA I PROSTORIMA. PRAVO NA GARANCIJU KUPAC GUBI I U SLUČAJU NEOVLAŠĆENOG POPRAVLJANJA UREĐAJA KAO I POPRAVLJANJEM OD STRANE TREĆEG LICA KOJE NIJE OVLAŠĆENO OD STRANE CORAL COMPUTERS D.O.O. ILI PROIZVOĐAČA.

SVAKI PROIZVOD KOJI SE KUPI U CORAL COMPUTERS-u D.O.O  OBELEŽEN JE SERIJSKIM BROJEM KOJI JE UNET U NAŠU BAZU I NA OSNOVU KOGA SE VRŠI IDENTIFIKACIJA PROIZVODA.

CORAL COMPUTERS D.O.O   NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA PODATKE NA RAČUNARU, HARD DISKU ILI BILO KOM DRUGOM UREĐAJU KOJI SLUŽI ZA SMEŠTANJE PODATAKA.

Coral Computers d.o.o ne vrši instalaciju i montažu robe na adresi kupca i samim tim ne snosi nikakvu odgovornost za nesaobraznost robe koja je nastala zbog nepravilne instalacije ili montaže.

U slučaju da servis Coral computers d.o.o utvrdi da je proizvod koji je poslat na reklamaciju ispravan, biće naplaćen pregled proizvoda po važećem cenovniku servisa i biće naplaćeni svi transportni troškovi ( transport od adrese kupca do našeg servisa i ponovno slanje proizvoda na adresu kupca). Proizvod će se isporučiti na adresu kupca tek nakon što kupac uplati na naš tekući račun sve nastale troškove.

U slučaju da se radi o kompletnom računaru kupljenom u Coral computers-u d.o.o  naša kompanija se obavezuje da utvrdi i otkloni sve nepravilnosti u radu računara.

U slučaju kupovine samo određenih komponenata za sastavljanje računara u Coral Computers d.o.o  kao i u slučaju kada računar nije sastavilo ovlašćeno lice iz našeg servisa Coral Computers-u d.o.o  je dužan samo da proveri ispravnost komponenata kupljenih u Coral Computers d.o.o., kompatibilnost komponenata nije predmet garancije ukoliko sve komponente u računaru nisu kupljene u Coral Computers-u d.o.o.

U slučaju da su sve komponente u računaru kupljene u Coral Computers-u d.o.o., a dolazi do određenih nekompatibilnosti u međusobnom radu, naša kompanija se obavezuje da će u dogovoru sa kupcem pronaći rešenje za nastalu situaciju a svakako u korist kupca.

Coral Computers d.o.o  se obavezuje da će svaki artikal koji je predat na servis a čija garancija nije rešena u primerenom roku ( Zakon o zaštiti potrošača,Član 54) zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, kupcu će biti vraćen novac u iznosu koji stoji na fakturi koja je izdata prilikom kupovine datog proizvoda.

Coral Computers d.o.o  je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije,  odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja. (Zakon o zaštiti potrošača,Član 58).

Proizvod se može vratiti isključivo u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju i ukoliko se nalazi u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja. Proizvod mora biti neupotrebljavan.

Proizvodi iz našeg asortimana koji spadaju u kategoriju potrošnog materijala i vode se kao potrošna roba nemaju garanciju (kertridži, toneri, fotopapir, sve vrste baterija).

Za uređaje kupljene u veleprodaji (preko računa) prenosimo proizvođačku garanciju.

Garancija se daje isključivo na ispravnost uređaja a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je kupac upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se garancija odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve kupca u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača.

Garancija se ne odnosi na poslove održavanja uredjaja tj.čišćenje, podmazivanje i sl..  Od korisnika se očekuje da kupljeni proizvod ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave prostorije, ekstremno hladne ili ekstremno tople prostorije i sl.). Sve eventalne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom uredjaja će se otklanjati isključivo na teret kupca po važećem cenovniku servisnih usluga.

Coral Computers d.o.o. se obavezuje da će kupca obavestiti o tome da je proizvod,  koji je predat na reklamaciju, popravljen najkasnije sledećeg radnog dana nakon izvršenog servisa ili prijema popravljenog proizvoda od ovlašćenog servisa. Kupac je dužan da popravljeni proizvod preuzme iz našeg servisa najkasnije 30(trideset) dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa servisa.   Nakon isteka tog perioda Coral Computers d.o.o. ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod će biti predat na recikliranje.

 

Prava korisnika:

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se ne saobraznost otkloni opravkom ili zamenom.

Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Uslovi garancije

Garanciju nije moguće ostvariti u sledećim slučajevima:

 • U slučaju intervencije ili popravke proizvoda od strane osoba koje nisu ovlašćeni serviseri;
 • U slučaju nepravilnog rukovanja, transporta, skladištenja, instaliranja, nepridržavanja uslova rada i održavanja opisanih u dokumentaciji uz proizvod ili podvrgavanju ulovima koji su protivni tehničkim standardima u Srbiji;
 • U slučaju ugrađivanja neoriginalnih delova u uređaj;
 • U slučaju toplotnog, mehaničkog kao i oštećenja plastike proizvoda usled požara, nezgoda, vibracija, vremenskih uslova ili nepažnje;
 • U slučaju da kupac ne koristi originalne tonere za kupljeni štampač, već koristi reciklirane (zamenske).
 • Ako se baterije, izvori napajanja ili pomoćni uređaji koriste drugačije nego što je odobreno od strane prodavca;
 • Ako proizvod sadrži tragove kontakta sa tečnostima ili korozivnim materijalima;
 • U slučaju neovlašćenjih prepravki na softveru uređaja;
 • U slučaju neslaganja serijskog broja na sertifikatu, telefonu i na softveru;
 • U slučaju promena originalnog stanja uređaja.

*NAVEDENE ODREDBE SU IZVEDENE IZ UOBIČAJENIH SVETSKIH I DOMAĆIH GARANTNIH NORMI KOJE ĆE BITI PRIMENJENE I U SVIM DRUGIM SLUČAJEVIMA KOJI NISU EKSPLICITNO NAVEDENI U OVOM TEKSTU*

Cenovnik usluga van garancije možete preuzeti ovde.

VAŽNO:

 • Kupac je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog prizvoda ustanovi da uređaj nije fizički oštećen i da je pakovanje kompletno. Naknadne reklamacije neće biti prihvaćene;
 • Kupac je dužan da sačuva originalnu ambalažu kupljenog prizvoda i da je obavezno koristi pri slanju poštom/kurirskom službom;
 • Pre nego što se obratite za tehničku pomoć, molimo Vas da proverite da li su obezbeđeni svi neophodni uslovi za nesmetan rad kupljenog proizvoda;
 • Softver koji je isporučen uz računar ne potpada pod uslove garancije;
 • Coral Computers d.o.o. će svim svojim kapacitetima pokušati da što je moguće više skrati vreme trajanja servisa;
 • Coral Computers d.o.o. će, kada god je to moguće, dati zamenski uredjaj na korišćenje kupcu za vreme trajanja servisa proizvoda na reklamaciji;

Sve dodatne informacije vezane za servis i garanciju možete dobiti pozivajući naš servis na 011/452-91-88 svakog radnog dana od 09h do 17h i subotom od 10h do 14h ili slanjem poruke na e-mail: servis@coral.co.rs

Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu.
Coral Computers D.O.O.  ne garantuje da su sve informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne.